WARUNKI TECHNICZNE
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

 

FIRMA NAGRANIOWA FISDUR REC dokonuje nagrań nawet w bardzo zaskakujących miejscach. Jednakże są pewne niezbędne warunki, które organizator/producent nagrania musi spełnić, aby dokonanie zapisu muzyki było możliwe. Wszelkie ustalenia szczegółowe należy każdorazowo uzgodnić na minimum dwa tygodnie przed planowaną sesją nagraniową. Oto elementy obowiązujące zawsze
i w każdych warunkach:
  1. Organizator musi zapewnić dostęp do dobrej, sprawnej i UZIEMIONEJ instalacji elektrycznej zapewniającej stałe napięcie 230 V 50 Hz, bez spadków bądź wzrostów napięcia, przepięć itp.

  2. Do organizatora nagrań należy finansowe oraz formalno–prawne uregulowanie kwestii wynajmu sali, opłaty za ten wynajem oraz dostarczenie Firmie Nagraniowej Fisdur Rec pisemnej zgody właściciela bądź zarządcy danego obiektu na dokonanie w nim nagrania dźwiękowego z dokładnym określeniem czasu, miejsca i zakresu zajęcia powierzchni budynku bądź przestrzeni, w jakiej ma się odbyć nagranie, na czas jego trwania. Zgodę taką należy przesłać do siedziby Firmy na minimum tydzień przed planowanym nagraniem.

  3. Jeśli nagrania mają trwać dłużej niż jeden dzień i odbywać się w odległości większej niż 50 kilometrów od siedziby Firmy Nagraniowej Fisdur Rec – organizator zapewnia nocleg dla pracowników Firmy.

  4. Organizator zapewnia możliwość dojazdu samochodu przewożącego aparaturę nagraniową bezpośrednio do miejsca, w którym ma być dokonywane nagranie. Jeśli miejsce to znajduje się np. na terenie o ograniczonych możliwościach wjazdu (strefy płatnego parkowania, wewnętrzne dziedzińce bądź podwórza obiektów zabytkowych itp.) - organizator załatwia tę sprawę z odpowiednimi władzami: danego obiektu w przypadku miejsc zabytkowych bądź Strażą Miejską czy innymi odpowiednimi służbami uprawnionymi do wydania zgody na wjazd na dany teren samochodu Firmy Nagraniowej na czas montażu i demontażu aparatury nagraniowej.

  5. Czas potrzebny na montaż aparatury nagraniowej bywa różny w zależności od stopnia złożoności danego nagrania i – co za tym idzie – ilości aparatury niezbędnej do jego przeprowadzenia. W większości przypadków ten czas wynosi około dwóch godzin. Czas potrzebny na demontaż sprzętu po nagraniu z reguły wynosi nieco mniej – od 1 do 1,5 godziny. Organizator musi wziąć te dwa fakty pod uwagę załatwiając z odpowiednimi służbami kwestię zgody na wjazd samochodu Firmy Nagraniowej do strefy o ograniczonych możliwościach parkowania bądź/i na teren obiektu zabytkowego.

  6. Jeśli nagranie dokonywane jest w miejscu, z którego korzysta wiele osób/firm/instytucji etc. – organizator musi uzyskać zgodę tych osób/firm/instytucji etc. na dokonanie nagrania. Należy mieć także na uwadze czysto praktyczne konotacje dotyczące tej kwestii: nie jest możliwe dokonywanie nagrań w sytuacji, gdy w miejscu nagrania pracują inne osoby/firmy/instytucje. Do organizatora należy zapewnienie ciszy na czas nagrania. Cisza jest niezbędnym warunkiem do dokonania prawidłowego nagrania dźwiękowego.
    FIRMA NAGRANIOWA FISDUR REC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SYTUACJĘ, W KTÓREJ NIE MOŻNA DOKONAĆ CZYSTEGO NAGRANIA ZE WZGLĘDU NA HAŁASY DOBIEGAJĄCE Z ZEWNĄTRZ. Należy o tym pamiętać i bezwzględnie wziąć tę sprawę pod uwagę planując nagranie.

  7. Ponieważ każde nagranie jest inne, ZAWSZE NALEŻY WSZELKIE SZCZEGÓŁY USTALAĆ Z FIRMĄ NAGRANIOWĄ FISDUR REC MOŻLIWIE JAK NAJWCZEŚNIEJ – MINIMUM NA DWA TYGODNIE PRZED PLANOWANYM NAGRANIEM. DOTYCZY TO WSZYSTKICH KWESTII ZWIĄZANYCH Z DANYM NAGRANIEM: KONCEPCJI DŹWIĘKOWO–MUZYCZNEJ, KWESTII TECHNICZNYCH, KWESTII DOJAZDU, CZASU I MIEJSCA TRWANIA SESJI ORAZ WSZELKICH INNYCH ELEMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANEGO NAGRANIA.

 

Adres do korespondencji:
Firma Nagraniowa Fisdur Rec
Piotr Czerny
ul. M. Skłodowskiej 3
39-200 Dębica
woj. Podkarpackie

tel. +48 604 297 985
e-mail: nagrania@fisdur.com
www.fisdur.com
www.czerny.art.pl